آیا الماس همان برلیان است؟
خیر! ابتدا الماس ها از معادن استخراج شده و سپس به كشورهایی نظیر بلژیك ، آمریکا و ...
فرستاده میشوند تا در آنجا براي آنها شناسنامه صادر گردد و به اشکال گوناگون تراش بخورند.
حال این الماس ها بسته به تراش خود، نام خاص خود را دارند كه از این میان میتوان تراش
برلیان، ماركیز، پرنسس ، باگت و... را نام برد.
در تراش برلیان امروزه سعی بر آن است كه هر چه بیشتر از قبل جلوه هاي بصري سنگ
الماس را به نمایش بگذراند و زوایا و نوع برش را به شکلی تنظیم كنند كه نور وارده شده به سنگ الماس با صفحات بیشتري از سنگ برخورده كرده و در انتها به چشم ما برخورد كند.
براي دست یافتن به این مسئله دانشمندان مؤسسات بزرگ آمریکا و بلژیك همیشه براي بهتر كردن نوع تراش الماس ها تلاش میكنند و سال به سال استاندارهاي جدیدي را براي این كار ارائه میدهند.
و در اصل تراشندگان الماس چه كسانی كه به روش سنتی مبادرت به تراش الماس میكنند و چه كسانی كه با دستگاه هاي پیشرفته، بایستی پیرو این استاندارد باشند.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉