روشهاي شناسایی الماس اصل از بدل
روشهاي شناسایی
الماس اصل از بدل یکی از رایجترین سؤالاتی است كه از جواهرسازان
میپرسند حالا میخواهیم با هم یك سري روشها و آزمایشات ساده كه در خانه هم میتوانید
انجام دهید را بررسی كنیم. دقت داشته باشید كه برخی از
الماسها، تولیدشده در آزمایشگاه یا مصنوعی هستند، اما مانند یك الماس واقعی بنظر می رسند. آنها قیمتی كمتر از الماس استخراج شده دارند، اما عمدتاً از لحاظ شیمیایی شبیه الماسهاي طبیعی هستند.
هیچ راهی وجود ندارد كه صد در صد اطمینان حاصل كرد كه یك
الماس واقعی باشد، مگر آنكه یك گواهینامه معتبر براي آن صادر شده باشد .
1 ) از لوپ ) ذرهبین جواهرسازها ( براي تشخیص الماس اصل استفاده كنید .
لوپ كه یك ذرهبین باقدرت 10X است ، میتواند به شما در مورد شناسایی اصل بودن الماس كمك شایانی بکند تا شما ناخالصی موجود در الماس را پیدا كنید !
ناخالصی (Inclusion) چیست؟ هرگونه بی نظمی قابل مشاهده در گوهر كه به وسیله چشم
غیرمسلح و یا با استفاده از ابزارهایی همانند لوپ و یا میکروسکوپ قابل رؤیت باشد را ناخالصی میتواند عنصري مانند كریستال هاي معدنی جامد و یا مایعی باشد كه » ناخالصی « . میگویند حفره (Cavity) را پر نموده و یا ممکن است حفرهاي پر نشده، شکستگی و یا خطوط رشدي (Growth Zoning) باشد .
الماسهاي بدل كاملاً بینظیر به نظر میرسند ، اما در صورتی كه الماسهاي اصل كه از معدنها
استخراج میشوند حتی با بهترین برشها داراي ناخالصی هستند كه بهراحتی میتوانید چك
كنید .

2 ) شناسایی الماس اصل آزمون مه یا همان بخار دهان
تست بخار اصلاً به سنگ شما آسیبی وارد نمیكند براي این كار الماس را به مدت 4 الی 6
ثانیه مقابل دهان خود نگه داشته و به آرامی به آن بدمید. اگر الماس شما بعد از رفع بخار
هایی كه به واسطه ي برخورد هوا با آن ایجاد شده است دوباره مثل سابق شفاف شد الماس
شما واقعی است.
3 ) شناسایی الماس اصل با انعکاس نور
انعکاس نور در یك الماس اصل در زاویه هاي مختلف خاكستري رنگ است. اگر شما انعکاس
رنگی مشاهده كردید مطمئن باشید الماس بدل است.
4 ) تشخیص الماس اصل با حرارت
سنگهاي واقعی گرما را به سرعت پراكنده میكند . این كار حدود 30 ثانیه طول میكشد و به
سنگ آسیبی نمیرساند. همچنین میتوانید با یك فندک الماس را به مدت 30 ثانیه گرم كنید
و آن را مستقیماً در آب سرد قرار دهید. اگر شیشه باشد از درون خرد میشود، اما اگر الماس باشد، هیچ اتفاقی نمیافتد.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉