رنگ الماس:
درست است كه برش سنگ به عنوان مهمترین ویژگی
الماس شناخته میشود، اما رنگ آن هم كم اهمیت نیست. بنا بر دستورالعمل هاي انستیتو جواهرشناسی آمریکا الماسهاي بدون رنگ كه به الماس سفید هم مشهور هستند ازنظر رنگ در مقیاس D تا Z قرار میگیرند. آنهایی كه درجه D میگیرند كاملاً صاف و شفاف هستند )اغلب هم خیلی نادرند( درحالیكه الماس هایی كه در انتهاي این مقیاس قرار دارند و درجه Z میگیرند، كدرتر بوده. به همین دلیل به الماس درجه Z هم گفته میشود. ازآنجاییكه الماسهاي درجه » زینتی « یا » تجملی « D خیلی نادر و همچنین گران هستند اكثر عروس خانمها سنگهایی با مقیاس G تا J را انتخاب میكنند كه هم ارزش بالایی دارند و هم قیمتشان مناسبتر است.
ازآنجایی كه الماس بیرنگ مانند پنجرهاي شفاف، نور بیشتري را منعکس میكند، درخشانتر و
براقتر به نظر میرسد. بنابراین هر چه
الماس بیرنگتر باشد، قیمتی تر است.
توجه: رنگهاي فانتزي
الماس، از این قاعده پیروي نمیكنند و به خاطر كمیاب بودنشان بسیار
گرانقیمت هستند و در رنگهاي آبی تا سبز و زرد روشن وجود دارند.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉