عیار سنجی

روش سنتی

برای تشخیص عیار طلا ، عواملی همچون سنگ محک و تيزآب (اسيد)، نیاز است.

سنگ محک: سنگی است سياه رنگ از جنس سيليسيوم و کوارتز که در شکل‌های مختلف در بازار وجود دارد و به نام سنگ ليدی هم شناخته می‌شود. در هنگام استفاده بايد دمای سنگ محک حدوداً به‌اندازه دمای بدن ، يعنی 37 درجه سانتی‌گراد باشد.

تيزآب: در بعضی از کتاب‌ها به تيزآب سلطاني نامیده شده، که همان اسيد نيتريک خالص است که توسط محمد زکريای رازی کشف‌شده است. اين اسيد را در اصطلاح عاميانه بنام جوهر شوره می‌شناسند، تيزآب سلطانی +0.5 برای عيار 18 (750) استفاده می‌شود. (تیزآب های عیارهای مختلف درصد متفاوتی دارند)

برای شناخت طلا ابتدا فلز مشکوک به طلا را روی سنگ محک، حدود 20 بار می‌کشیم (در صورتی که فلز سکه باشد، گوشه سکه که همان کنگره خارجی نامیده می‌شود را مورد اصابت با سنگ محک قرار دهید) سپس مقداری تيزآب عيار شده را روی آن می‌کشیم (به‌اندازه يک قطره). واکنش يکی از موارد زير است.

1) هيچ واکنشی ديده نمی‌شود، درنتیجه فلز مربوطه طلايی با همان عيار تيزآب است.

2 ) رنگ در اثر کشيده شدن تیزآب روی سنگ محک کم رنگ‌تر می‌شود، در اين حالت عيار فلز مربوطه پایین‌تر از عيار تيزآب است.

3) اثر روی سنگ محک به‌کلی محو می‌گردد، که حاکی از اين است که فلز مربوطه يا اصولاً طلا نيست و يا داراي مقدار کمی طلا است که می‌بایست با آزمايشات ديگری (ری گيری) که در آزمایشگاهای مخصوص صورت می گیرد، مقدار آن مشخص شود.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉