برلیان

تفاوت برلیان و الماس چیست ؟

/post-13

آیا الماس همان برلیان است؟خیر! ابتدا الماس ها از معادن استخراج شده و سپس به كشورهایی نظیر بلژیك ، آمریکا و ...فرستاده میشوند تا در آنجا براي آنها شناسنامه صادر گردد و به اشکال گوناگون تراش بخورند.