جواهر شفاف

رنگ الماس

/post-15

رنگ الماس:درست است كه برش سنگ به عنوان مهمترین ویژگی الماس شناخته میشود، اما رنگ آن هم كم اهمیت نیست. بنا بر دستورالعمل هاي انستیتو جواهرشناسی آمریکا الماسهاي بدون رنگ كه به الماس سفید هم مشهور هستند ازنظر رنگ در مقیاس D تا Z قرار میگیرند.