روشهای شناسایی الماس اصل

روشهاي شناسایی الماس اصل از بدل

/post-14

روشهاي شناسایی الماس اصل از بدل یکی از رایجترین سؤالاتی است كه از جواهرسازانمیپرسند حالا میخواهیم با هم یك سري روشها و آزمایشات ساده كه در خانه هم میتوانیدانجام دهید را بررسی كنیم. دقت داشته باشید كه برخی از الماسها، تولیدشده در آزمایشگاه یا مصنوعی هستند، اما مانند یك الماس واقعی بنظر می رسند.