طلای کدر

راه های جلوگیری از کدر شدن طلا و جواهر

/post-12

از طلا و جواهرتان هنگامیكه به آن احتیاج دارید استفاده كنید. استفاده كوتاهمدت و موضوعیاز طلا و جواهر باعث میشود كه همیشه برق خود را حفظ كنند و دیرتر كدر شوند.