عیار سنجی

عیار سنجی

/post-5

روش سنتیبرای تشخیص عیار طلا ، عواملی همچون سنگ محک و تيزآب (اسيد)، نیاز است.