محاسبه قیمت طلا

فرمول مربوط به فروش طلا

/post-8

هنگام فروش هم اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس جهانی حسابكنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه كنید و بعدمبادرت به فروش نمایید .