نکات مهم

نکات بسیار مهم در حین خرید و فروش طلا و جواهر :

/post-10

حتماً در موقع خرید طلا فاكتور آن را نیز دریافت نمایید و از مغازهدار درخواست كنید كه تمامیموارد در فاكتور ذكر گردد.در موقع خرید طلا به كد كارگاه و 750 )طلاي 18 عیار( كه روي آن حك شده توجه كنید. بههیچ وجه مصنوعاتی را كه كد كارگاه و عدد مربوط به عیار 18 را ندارد خریداري نکنید. زیراممکن است عیار كمتري داشته باشد و موقع فروش آن با مشکل مواجه می شوید.